Partneri

MDPi logo

MDPi logo

MDPI Inicijiative Doboj – Make Development Possible

Centar za menadžment, razvoj i planiranje (MDPi) je profesionalna organizacija koja doprinosi održivom lokalnom razvoju, uspostavljanju dobre uprave i demokratskih vrijednosti.

MDP Inicijative pružaju ekspertizu, grade kapacitete i rade na poboljšanju administrativnog upravljanja u opštinama i organizacijama civilnog društva, stimuliše i realizuje razvojne inicijative, jača partnerstva i umrežavanje na lokalnom i regionalnom nivou.

Tim Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijaitve (MDPi) počeo je sa radom u aprilu 2002. godine u svojstvu tima za implementaciju Projekta razvoja opština/općina u regiji Doboja, Bosna i Hercegovina (MDP) koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). U januaru 2008. godine, MDPi se preregistrovao kao neprofitno i profesionalno udruženje u BiH s ciljem da doprinese održivom lokalnom razvoju, dobroj upravi i demokratskim vrijednostima. MDPi je registrovan pri Ministartsvu pravosuđa BiH i smješten je u Doboju.

MDPi tim vlada jedinstvenim vještinama iz domena dobre uprave i važi za kompetentnog i pouzdanog partnera u lokalnom i regionalnom razvoju u kompleksnom političkom i institucionalnom uređenju BiH. MDPi pruža ekspertizu, poboljšava kapacitete i prakse upravljanja u opštinama i organizacijama civilnog društva, stimuliše i implementira razvojne inicijative, jača partnerstva i mreže na lokalnom i regionalnom nivou. MDPi održava partnerski odnos sa osam opština/općina u regiji Doboja (Doboj, Doboj Istok, Doboj Jug, Gračanica, Maglaj, Modriča, Petrovo, Usora), ali radi i za različite klijente iz cijele BiH. Takođe, MDPi razmjenjuje iskustva i sarađuje sa nevladinim organizacijama i stručnim centrima u BiH, u susjednim zemljma zapadnog Balkana i u Jugoistočnoj Evropi. MDPi djeluje u okviru sljedećih polja ekspertize:

  • Održiv razvoj: Izgradnja kapaciteta, tehnička podrška i akcije u javnosti za promociju tri stuba održivosti – privreda, životna sredina, društveni razvoj;
  • Dobra uprava i demokratija: Participatorno strateško planiranje, komunikacija i odnosi s javnošću, među-opštinska saradnja, pripremanje opština i NVO-a za proces integracije u EU;
  • Promocija Arhuske konvencije: Tehnička podrška organima uprave da harmonizuju regulative u skladu sa principima Arhuske konvencije, stručna podrška NVO-ima, javne kampanje;
  • Upravljanje projektima i grantovima: Dizajn projekata za EU i druge fondove, Implementacija projekata i grant-šema, monitoring i evaluacija.

 

IDS logo

IDS logo

 Institut za razvojne studije (IDS)

Institut za razvojne studije (IDS) je vodeća globalna dobrotvorna organizacija za istraživanje, nastavu i komunikacije u oblasti međunarodnog razvoja.
Naša vizija je svijet bez siromaštva, u kome prevladava socijalna pravda a ekonomski rast je fokusiran na poboljšanu dobrobit za ljude. Vjerujemo da znanje steknuto istraživanjem može pokrenuti promjene koje se moraju dogoditi kako bi se realizirala ta vizija.

Osnovan 1966. godine, IDS uživa međunarodnu reputaciju koja se zasniva na kvalitetu našeg rada i našoj posvjećenosti primjeni akademskih vještina u rješavanju izazova u realnom svijetu. U srži svega što radimo nalazi se naša teorija promjene. Smatramo da znanje treba sticati uz pomoć zdrave i kvalitetne metodologije, u partnerstvu sa drugim razvojnim i ne-razvojnim akterima.

U IDS-u radi pet dinamičnih istraživačkih timova, a nudimo nekoliko popularnih postdiplomskih kurseva i čitavu porodicu usluga znanja najviše svjetske klase. Te tri sfere su integrirane u jedinstvenu kombinaciju – kao čvorište znanja o razvoju, IDS je povezan sa i povezuje mreže iz cijelog svijeta.

U kojem bilo trenutku, Institut je dom za oko 100 istraživača, 40 službenika koji daju usluge znanja, 65 članova profesionalne službe i oko 200 studenata. Ali zajednica okupljena oko IDS-a mnogo je šira i obuhvata veliku mrežu od više od 250 partnera, oko 2000 završenih studenata/tica i stotina nekadašnjih upošljenika koji sada rade u razvojnoj zajednici širom svijeta.

Izvor: The Institute of Development Studies (IDS)

 

OWPSEE_logo

OWPSEE_logo

Oneworld – platform for southeast Europe Foundation (Owpsee)

OWPSEE vijeruje da digitalna priča kao i participatorni video omogućavaju uspostavljanje zajedničke tačke gdje se spajaju četiri strategije za učenje: angažman, reflekcija, učenje na osnovu projekta i integracija tehnologije.

2008 osnovan je pratictioner network of Digital Story for Transformation (DST) gdje smo primjenile/i i adaptirale/i transformativnu feministicku filosofiju i vizijiu digitalne price koje smo naucile/i od Sally-Jean Shacketon (Women Net – SA).

OWPSEE je fondacija koja cilja ka jačanju građanskog društva u regionu kroz izgradnju i povezivanje online i offline zajednica, pomažući njihovu saradnju kroz lokalne sadržaje na lokalnim jezicima.

Kako bi odgovorili/e našoj misiji, owpsee kanalizira svoje aktivnosti, programe i inicijative u dve glavne radne oblasti:

  1. Informacije i znanje: Promocija i olakšavanje procesa lokalnog sadržaja koji su proizvele ogranizacije građanskog društva (OGD). Jačanje sposobnosti, uloge i ukljućivanja organizacija građanskog društva u procese izgradnje kapaciteta na polju IKT.
  2. Umrežavanje i regionalna saradnja: Fokusiranje rada Fondacije na širenje i jačanje mreža organizacija građanskog društva, i promovisanje i generisanje održivih modela regionalna saradnje.

Ubeđeni/e da svet nije neutralan i da sredstva moraju da odgovaraju ciljevima, odabrali/e smo da propustimo sve naše inicijative, programe i događaje kroz filter:

  • Otvorenost informatičke i komunikacijske tehnologije: otvorenost sadržaja, infrastrukture, standarda.
  • Rodno osetljiv pristup: svest o rodnim pitanjima kao preduslov dekonstrukcije ka jačanju različitosti i rodne jednakosti.

OWPSEE je tim posvećenih profesionalaca/ke i aktivista/cima građanskog društva koji funkcionira kao horizontalna organizacija u kojoj su uloge dodeljene po logici funkcionalnosti.